logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Připravujeme  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


         

 

6. 4. – 3. 6. 2018 (vernisáž 5. 4. 2018 v 17 hodin)
6 April – 3 June 2018 (Opening 5 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Morasvkoslezského kraje.
The patrons of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátoři / Curators: Studio Odile Decq a Tadeáš Goryczka

Odile Decq (18. července 1955, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňovaná francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka. Je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. V roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze její práce popsat jako zmaterializovaný univerzální prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění v jednom. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn „Jane Drew Prize“ v roce 2016. O rok později získala velmi prestižní mezinárodní ocenění od globálního architektonického portálu společnosti Architizer.
Odile Decq působila od roku 1992 jako profesorka v École Spéciale d'Architecture v Paříži, kde byla v roce 2007 zvolena vedoucím Katedry architektury. Odešla v roce 2012 a následně vybudovala a založila svou vlastní školu v Lyonu s názvem Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture.

Výstava vznikla ve spolupráci Kabinetu architektury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2018.

Odile Decq (18 July 1955, France) is an internationally renowned, multiple award-winning French architect, urban planner and academic. She is known for her uncompromising stance when seeking solutions. In 1996 she won the Golden Lion at the Venice Architecture Biennale. The originality of her work rests not only in her remarkable and distinctive creative idiom and her tireless search for discovery; her work can be described as universal space given material form – encompassing urban planning, architecture, design and art in a single coherent entity. Her interdisciplinary approach was recognized when she was awarded the 2016 Jane Drew Prize. In the following year she won the prestigious international Architizer A+ award.
In 1992 Odile Decq began teaching at the École Spéciale d’Architecture in Paris, where in 2007 she was appointed as the head of the Architecture Department. She left this position in 2012 to establish her own institute in Lyon – the Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture.

This exhibition is a result of collaboration between the Architecture Department of the Gallery of Fine Arts in Ostrava and the Odile Decq Studio in Paris. It is being held as part of the tenth international festival of architecture, design and art ARCHIKULTURA 2018.

Přednáška Odile DECQ 
čtvrtek 5. 4. v 15.30 h

vstup volný

Komentovaná prohlídka výstavou Studio Odile DECQ 
čtvrtek 5. 4. v 18.30 h

vstup volný

 


Odile DECQ, portrait. Photo © Franck Juery


Studio Odile DECQ, Tangshan, 2015
Photo © Jinri&amp Zhu Jie


Studio Odile DECQ, FRAC Bretagne, 2012
Photo © Roland Halbe FRAC 2089-0149


Návrh výstavy v Domě umění. © Studio Odile DECQ

 


 

 

Ivan Pinkava - Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through

11. 4. – 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 h)
11 April – 10 June 2018 (Opening 10 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Petr Vaňous

Název výstavy Napřed uhořet naznačuje postoj. Neznamená přímo oběť nejvyšší, například zápalnou. Není tak jednorozměrný. Má v sobě i momenty odlehčení. „Oběť“ jako nástroj odstupu a sebeironie. Podstatným momentem je tu samotný proces „hoření“. Látková proměna. Tu si lze představit doslova – jako hořící oheň – nebo metaforicky – jako cosi, co „spaluje“. Každá tvorba v sobě toto energetické spalování předpokládá, neboť právě tudy vede cesta k tomu, aby transformací něco vzniklo. Nic se neděje jen tak. Ale proč uhořet „napřed“? Vraťme se k předpokladu tvorby. V názvu je uložena časová posloupnost. Člověk, který tvoří, je nejprve spalován. Co ale nastane potom? Poté, co odezní tento transformační proces? To nikdo netuší. Můžeme se pouze vždy znovu a opakovaně domnívat, jaký horizont tento akt otevře, nebo uzavře a jakým způsobem. Přesně dvě střídající se polarity, v nichž se odehrává jak fotografické dílo Ivana Pinkavy (nar. 1961), tak sochařská tvorba Eliáše Dolejšího (nar. 1982).

Napřed uhořet znamená tedy něco podobného jako „vstoupit nahý do svého osudu“, řečeno básníkem Robertem Desnosem. Osud zní v básnickém obratu netělesně, ale je fyzicky pociťován. Dynamický rozpor mezi čistotou nehmotné imaginace a jejím konkrétním fyzickým prožitkem nacházíme jako východisko, v tvarosloví a poetice obou autorů. Oba, zaujatí svým tématem, pracují ve svém výrazovém médiu napříč tradičně ustálenými žánry. Nejsou pro ně důležité. Podstatnější nežli estetické kategorie žánru je tu síla okamžitého výrazu, který zachycen trvá a prostupuje časem. Tvorbu obou sytí vnitřní spalování. Tady hledejme pokaždé jinou konstrukci tvarů, jež roste zevnitř voleného materiálu a ustaluje ho v objekt či objektovou situaci. A tady hledejme motivy fotografií, které ztělesňují neživé a oživují mrtvé. Jako by celebrovaly jakousi abstraktní mši, když ukazují, jako na oltářní menze, zbytky lidského času, proti kterému jsou rituálně stavěny relikviáře naděje. Tento dialektický protipohyb stojí za neustálým napětím, jež lze vyhodnotit jako odsouzení k tomu, neustále něco očekávat, něco, co přinese čas, neboť čas, stejně jako osud, je vnímán rozporně – imaginárně i tělesně.

Výstava je budována jako strukturální pole, v němž se fotografie Ivana Pinkavy přichylují k tematizaci lineárního času (lidský čas, dospívání, mládí, stárnutí, smrt, čas civilizace), zatímco prostorové objekty a objektové situace Eliáše Dolejšího reflektují spíše čas cyklický (mýtus, meta-vyprávění, rituál). K výstavě, která představí ostravskému publiku aktuální a aktualizovanou tvorbu obou autorů z jiného, nežli chronologického úhlu pohledu, vyjde knižní katalog publikující přímo situace vzniklé v rámci výstavní instalace v prostorách ostravského Domu umění.

The title of the exhibition – Burning Through – captures both artists’ creative attitude. The idea of “burning” is not one-dimensional; the notion of the artist’s self-sacrifice is subverted and lightened by a stance characterized by an ironic detachment from the self. It encapsulates an attitude that is in line with the poet Robert Desnos’ concept of “stepping naked into one’s fate”. In the poet’s words, fate seems to be something incorporeal – yet it brings a physical sensation. The dynamic clash between the purity of intangible imagination and concrete physical experience forms the foundation for the style and poetics of both artists featured in the exhibition – the photographer Ivan Pinkava (1961) and the sculptor Eliáš Dolejší (1982).

Both artists, in their different media, cut across traditional, established genres in their concerted focus on the theme. Genre boundaries are not important to them. More than aesthetic categories, their works are imbued with the power of momentary expression, which – once captured – lasts and permeates through time. Both artists quench their internal “burning” through their work.  Here we can seek ever-new constructions of forms, emerging from and growing within the chosen material, and becoming fixed as an object or situation. And here we can seek motifs in photographs embodying the non-living and reviving the dead. It is as if the photographs were celebrating a form of abstract mass – presenting, as on an altar, the remnants of human time, against which the relics of hope are ritually contrasted. This dialectical counter-motion lies behind the constant tension that can be seen as condemning us to constantly expect something – something that time will bring, because time, like fate, is perceived in a dichotomous way, both as imagination and as physicality.

The exhibition is conceived as a structural field in which Ivan Pinkava’s photographs tend towards a thematization of linear time (human time, adolescence, youth, ageing, death, the time of civilization), while Eliáš Dolejší’s spatial objects and situations gravitate towards the reflection of cyclical time (myth, meta-narrative, ritual). The exhibition presents both artists’ current and recent work from a non-chronological perspective. It will be accompanied by a printed catalogue capturing the situations created as part of the exhibition installation at Ostrava’s House of Art.   

 

Komentovaná prohlídka výstavou Ivan Pinkava – Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
čtvrtek 26. 4. v 17 h 

vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná rezervace na www.rezervace-gvuo.cz    


Ivan Pinkava, Bez názvu, 2017

 


Eliáš Dolejší, Lapač snů, 2015

 


Ivan Pinkava, Menza, 2017

 


Eliáš Dolejší, Kočárek, 2013

 

 


 

DAR / DONATION

Pocta Emanuelu Křenkovi / A Tribute to Emanuel Křenek
 

11. 4. – 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 h)
11 April – 10 June 2018 (Opening 10 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Jiří Jůza

Když v lednu roku 2016 odešel na věčnost opavský herec Emanuel Křenek, pro spoustu přátel divadla to byla velká ztráta. Emanuel Křenek byl vedle své šedesátileté vynikající divadelní kariéry také milovníkem a obdivovatelem výtvarného umění. Přátelil se s mnohými umělci, pořádal jim výstavy (například v prostorách divadelního klubu a foyer Slezského divadla), připravoval publikace a sám je fotil. A to velmi zajímavě, citlivě, s rozeznatelnou vysokou mírou přátelství je také publikoval (například Jana Baucha, Jiřího Koláře a jiné). Podstatnou část svého života se výtvarným umění obklopoval, sbíral ho a žil jím. K ostravské galerii měl laskavý vztah, rád ji navštěvoval a častokrát vzpomínal na léta dětství, kdy bydlel s rodiči v blízkosti Domu umění.

Při jedné příležitosti mě překvapil skromným dotazem, zda může odkázat galerii svou kolekci. Nesměle jsem souhlasil. Byl jsem přesvědčen, že se tak dlouho nestane, a časem jsem si začal myslet, že se vše zapomene. Emanuel Křenek však vše naplnil a jeho pozůstalost se dle druhu dostala do veřejných institucí v kraji. Galerijní sbírky byly rozšířeny o 38 obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Díla jsou spíše komorního charakteru, ale mnohá velmi zajímavá, vzácná a sbírku kvalitou obohacující.

Na výstavě se návštěvníci setkají s autory, jako jsou například Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík a dalšími. Výstava je především poděkováním a poctou Emanuelu Křenkovi, vpravdě renesanční osobnosti, člověku nesmírně moudrému a vzdělanému, duši přátelské a laskavé. 

When the much-loved Opava actor Emanuel Křenek passed away in January 2016, the loss was felt by many theatre-goers. Besides having pursued a theatrical career spanning six decades, Emanuel Křenek was also a great admirer of art. He cultivated friendships with many artists, and he organized exhibitions (some of them in the foyer and club of “his” Silesian Theatre in Opava). As an accomplished photographer of artworks, he also prepared a number of publications which helped to bring the work of his friends – including celebrated names such as Jan Bauch and Jiří Kolář – to the attention of a wider public. For most of his life he surrounded himself with art – he was a passionate collector, and he “lived” art every day. He was an enthusiastic visitor to Ostrava’s gallery, fondly recalling his childhood when he and his family lived not far from the House of Art.

Once he surprised me with a modest request – he asked if he could donate his collection to our gallery after his death. Humbled by his generosity, I agreed. I was confident that many years would elapse before such an event, and as the years passed I thought that the idea had been forgotten. But Emanuel Křenek remained true to his word; after his death, his collection found its way into various public institutions in the region. Our gallery received 38 paintings, 55 sculptural works, and 79 drawings and pieces of graphic art. The works are small in scale, but include many pieces which are rare, interesting, and of high quality – truly a valuable addition to our collections.

At the exhibition, visitors can acquaint themselves with the works of artists such as Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík and more. The exhibition is primarily conceived as a way of expressing our deep gratitude to Emanuel Křenek – a true Renaissance man, wonderfully erudite and wise, with a kind and gentle soul.

 

Komponovaný večer na počest Emanuelu Křenkovi
31. 5. v 17 h


Foto: Slezské divadlo Opava

 


František Hudeček, Přístav, 1947

 


Eva Kmentová, Pěst, 1971

 


František Gross, Bez názvu, 1982

 


 

 

Kdo je vítězem? / Who is the Victor?
 

20. 6. – 9. 9. 2018 (vernisáž 19. 6. 2018 v 17 h)
20 June – 9 September 2018 (Opening 19 June 2018 at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Yvona Ferencová

Vystavující autoři / Exhibiting artists:
Ján Mančuška, Eadweard  Muybridge, Pavel Baňka, Jiří Načeradský, Patricie Fexová, Petr Písařík, Igor Korpaczewski, Martin Sedlák, Jan Šerých, Alice Nikitinová, Vasil Artamonov, Ondřej Kopal, Jan Turner, Robert Šalanda, Matej Smetana, František Matoušek, Matěj Skalický, David Hanvald, Tomáš Císařovský, Silvina Arismendi, Jiří Kovanda, Tomáš Hlavina, Pavla Sceranková, Jiří Skála.

Základním rysem sportovních klání je časová ohraničenost daná pravidly určujícími kromě jiného začátek a konec soupeření. Obdivovaní sportovci, idoly fanoušků, v tomto případě atleti, jejichž výlučnost určuje talent, píle, vytrvalost, nasazení, odvaha a odhodlanost, nezřídka překonávají při sportovních utkáních sebe sama, ale i možná úskalí a překážky. Obdobně jako jedinci v běžném životě, jejichž „vítězství“ jsou určována individuálními preferencemi dosahovaných cílů.

Leitmotivem výstavy Kdo je vítězem? je téma trasy, časově vymezené sekvence, cesty životem, stopy ohraničené body A (začátku) a B (konce?). Středobodem skladby je promítaný obraz Igora Korpaczewského zobrazující figuru muže (The Timeman, 1998), běžce odměřujícího čas. Od něho se rozvíjí vícesměrné prostorové uspořádání celku výstavy tvořené mixem děl klasických a nových médií.  

Hromadné sdílení sportovních událostí, založené na koexistenci anonymní masy stejně zaujatých jedinců, mnohonásobně zintenzivňuje spoluprožívaný pocit vítězství. Silné emocionální prožitky stmelují. Pocit sounáležitosti stírá rozdíly. Významným faktorem ovlivňujícím intenzitu prožitku je míra ztotožnění se diváka se sportovcem.

Vysoký stupeň medializace sportovních klání násobí rychlost celosvětového růstu obliby sportu, úměrně spjatou s prosperitou firem a společností podporujících a zastřešujících sportovní podniky. Sportovci se stávají novou měnou.

Na uvozující otázku Kdo je vítězem? je bezpočet odpovědí. Záleží pouze na zpřesnění dotazu: čeho, v čem, mezi kým, nad kým, nad čím.

One fundamental feature of sports matches is the time limitation placed on them by the rules of the sport, which clearly define the beginning and end of the contest. Athletes are much-admired sporting idols, whose exceptional achievements are a result of natural talent, hard work, determination, commitment and bravery. When competing, they often have to overcome not only their own limitations, but also various other obstacles and difficulties. Like individuals in ordinary life, their “victories” are determined by their goals, which in turn are a product of their individual preferences.

The leitmotif running through the exhibition “Who is the Victor?” is the concept of the route, a time-defined sequence, a journey through life, a path running from point A (the start) to point B (the finish?). At the core of the exhibition is a projection of Igor Korpaczewski’s work depicting the figure of a man (The Timeman, 1998), a runner measuring time. This is the central anchor-point for the multidirectional spatial configuration of the exhibition, which presents a mixture of works in both traditional and new media.

The mass sharing of sports events – based on the coexistence of an anonymous mass of individuals all committed to the same cause – greatly intensifies the (co-)experience of victory. Powerful emotional experiences create bonds among people. The feeling of sharing the same cause blurs the boundaries among us. A major factor influencing the intensity of our experience is the extent to which the spectators identify with the athletes.

The intense media focus on sports events has accelerated the growth of sport’s global popularity – accompanied by a growth in the prosperity of the organizations supporting, sponsoring and organizing sports events. The athletes themselves are becoming a new form of currency.

The question “Who is the Victor?” – the central idea of the exhibition – can be answered in countless ways. The answer depends on the context. The victor of what? Between whom? Over what or whom?

 

Komentovaná prohlídka / Guided tour
26. 6. v 19 h / 26 June at 19:00Igor Korpaczewski, The Timeman, 1999,
malba na fasádě domu na Žižkově

 

Matěj Smetana, Antika I, 2010,
tisk na dibontu, pohlednice

 

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Pavla Sceranková,up, 2007,video


 

 


 

Diplomky 2018 / Diploma Works 2018  
   

22. 6. – 22. 7. 2018 (vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
22 June – 22 July 2018 (Opening 21 June at 17:00)

Kurátor / Curator: Martin Fišr

Výstava Diplomky 2018 představí na tři desítky závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Diplomová práce představuje pro většinu studentů stále to nejzásadnější, co za svou školní docházku vytvoří. Pět let učení, tvoření a hlavně hledání by se mělo přetavit do uměleckého díla, které pro mladé autory bude znamenat vstupenku minimálně do domácího galerijního provozu. Z kategorie student umění se tak dostane do kategorie emerging artist. Nejednomu diplomantovi se z těch nedozírných možností a očekávání podlomí nohy. Se změnou statutu se zároveň může rozloučit s poměrně komfortním zázemím školní instituce. Najednou zmizí referenční zdroj podnětů, inspirací, diskuzí a dobře míněných rad. Zmizí také jasně daný jízdní řád pravidelné produkce „umění“. Již tedy žádné klauzury, ateliérová zadání, školní výstavy. V lepším případě bude výstava diplomek prezentací nejenom výsledků školy, jednotlivých ateliérů nebo naplňování představ a vkusu pedagogů, ale hlavně zajímavým dokumentem, zachycujícím přerod od vnější k vnitřní motivaci, nebo alespoň pokusy o profesionalizaci ve tvorbě končících studentů. Dobří prognostici a dobré věštkyně mezi vystavujícími naleznou vedle slibných autorů možná i náznaky a cesty, které poznamenají příští tendence v současném umění.

The exhibition “Diploma Works 2018” presents around thirty diploma works created by students at Ostrava University’s Faculty of Fine Arts. For most students, their diploma work – a work of art submitted by the student as part of the final examination – represents the culmination of their years of study. Five years of learning, creative efforts, and searching for their own artistic personality – all of this should be embodied in a work that will unlock the world of exhibiting for these talented young artists. The diploma work marks the point of transition from art student to emerging artist. Faced with the unlimited spectrum of possibilities and the weight of expectations, many students falter. They also have to leave behind the comfortable, nurturing environment of the university; now they can no longer fall back upon their ‘alma mater’ as a ready source of stimulus, inspiration, discussion and constructive advice. The regular routines of an art student’s life – coursework, studio work, university exhibitions – also dissolve. In the best cases, the diploma works exhibited here will not only embody the student’s formal learning in university courses, reflecting the ideas and tastes of their teachers; above all they will offer a fascinating insight into the transition from external to internal motivation, the students’ quest to develop into professional artists. Those of you with a keen eye for talent and potential may spot among the exhibited works the embryonic traces of the next emerging tendencies and directions in contemporary art.


Videoinstalace diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 2017, foto: Karel Kita:

 


Videoinstalace diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 2017, foto: Karel Kita:

   

 

NAHORU


 
 
Pro školy
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist