logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Aktuální  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          
 

26. 1. – 31. 12. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátor: Jiří Jůza

Ostrava se v prvních desetiletích dvacátého století etablovala v nové průmyslové a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. Velmi záhy však začala pociťovat zásadní nedostatek adekvátního výstavního prostoru. Se vznikem Československa získaly její emancipační snahy nový impulz, na jehož základě vznikla idea Domu umění, který by prezentoval stálou expozici, jejíž základ tvořila Jurečkova obrazárna, vystavoval současné umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce. K realizaci výstavní budovy dopomohlo setkání Františka Jurečky, ostravského stavitele a sběratele umění, a prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila, který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způsobem rozvíjel v období první republiky.
Expozice představuje nejen umělecké poklady z období zrodu Domu umění, ale i architekturu budovy, zmíněné osobnosti a celou řadu archivních dokumentů.

During the first decades of the 20th century, Ostrava established itself as the dominant industrial and cultural centre of the region. However, the city soon had to contend with a critical lack of adequate exhibition premises. The creation of the independent Czechoslovakia in 1918 provided an impulse for bold, self-confident new projects in the cultural sphere – and one of these projects was the idea of building a new art gallery in Ostrava, to be known as the House of Art (Dům umění). It was to house a permanent exhibition based on František Jureček’s gallery collection, as well as showcasing contemporary art, providing a forum for artists to meet and collaborate, and playing a valuable role in educating the general public about art. The project eventually became a reality largely thanks to the joint efforts of František Jureček (an Ostrava building contractor and art collector) and the gallery’s first director Alois Sprušil, who played a crucial role in developing the legacy left by Jureček during the inter-war period.
The exhibition presents not only valuable works dating from the era when the House of Art came into existence, but also the architecture of the building, the roles played by Jureček and Sprušil, plus a large number of archive documents.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátor: Jiří Jůza

Abstraction-Création byla jedna z nejdůležitějších a největších mezinárodních skupin, které sdružovaly umělce abstraktního a geometrického ražení. Vznikla v Paříži 15. února 1931 iniciativou belgického malíře a sochaře Georgese Vantongerloo, holandského architekta, malíře a teoretika Théa van Doesburga a v neposlední řadě francouzského malíře Auguste Herbina. Hnutí vzniklo z potřeby teoretického zakotvení abstraktního umění a propagace jeho výsledků.
Dvacátá a třicátá léta byla obdobím vzniku řady avantgardních skupin, ale hlavním impulsem pro založení skupiny byl van Doesburgův text Art Concret. Konkrétní umění pak začalo žít novým životem. V průběhu následujících sedmi let se členy skupiny stala plejáda skvělých umělců a pionýrů abstraktního umění. Za celé období existence prošlo hnutím na čtyři sta osobností. Skupinu řídil komitét, jehož členem byl v prvních letech i František Kupka.
Prezentované album je ohlédnutím za tvorbou skupiny z nejdůležitějšího období její existence. Výběr byl sice limitován možnostmi jednotlivých členů, ale přesto se podařilo seřadit třicet autorů, jejichž díla jsou navýsost reprezentativní.

Výstava se uskutečňuje ve spolupráci se SVETLIK ART FOUNDATION.

Abstraction-Création was one of the largest and most important international groups of abstract and geometric artists. It was formed in Paris on 15 February 1931 by the Belgian painter and sculptor Georges Vantongerloo; the Dutch architect, painter and theoretician Theo van Doesburg; and the French artist Auguste Herbin. The aim of the movement was to provide a theoretical foundation for abstract art and to promote the work of its members.
The 1920s and 1930s saw the emergence of numerous avant-garde groups, but the main impulse behind the foundation of Abstraction-Création was van Doesburg’s text Art Concret. The group injected new life into concrete art, and during the following seven years a plethora of talented and pioneering abstract artists became members; over 400 artists were associated with Abstraction-Création during its existence. The group was run by a committee, whose members in the first years included the Czech artist František Kupka.
This album is a retrospective view of the group’s work during the most important period of its existence. The selection of works is naturally limited; nevertheless, the album does bring together thirty artists whose works are fully representative of the group as a whole.
The exhibition will be held in cooperation with the SVETLIK ART FOUNDATION.

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Komentovaná prohlídka / Guided tour
14.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Jiří Jůza.
The exhibition will be guided by Jiří Jůza.

Vážení návštěvníci, komentovaná prohlídka je z organizačních důvodů zrušena.
Velice se Vám omlouváme.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátoři: Ing. Jan Štefan, CSc., Jiří Jůza

 V závěru loňského roku jsme si připomněli výročí tři sta let od narození významného pražského malíře drobných žánrů Norberta Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za svého života se Grund etabloval na úspěšného autora, jehož díla se stala součástí významných obrazáren a předmětem zájmu mnohých sběratelů.  Grundovy práce jsou také součástí původní Jurečkovy obrazárny a staly se mentálním východiskem pro obrodu českého umění.
V dobové umělecké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, dnes bychom řekli reprodukování, obrazů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera (1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými bratry Františkem, Matyášem a Řehořem v Lysé nad Labem, později pak se svými syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-královského mědirytce, čímž získal právní ochranu svých prací. Většinu jeho dílenské produkce tvořily listy podle předlohy významných umělců, jejíž součástí bylo i přibližně dvě stě listů podle obrazů Norberta Grunda.
Vystaveny budou jak Grundovy originální malby, které zapůjčily Strahovská obrazárna a Nadace pojišťovny Kooperativa, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.

At the end of last year, we celebrated three centuries since the birth of the renowned Prague genre painter Norbert Josef Karl Grund (1717–1767). Grund built up a solid reputation during his lifetime; his works were displayed in leading galleries and were much sought-after by collectors. His works also formed part of Jureček’s original gallery collection, and represented a major inspiration for the Czech artistic revival.
During Grund’s life, it was common practice for engravers’ workshops to produce mass reproductions of artworks. One such workshop in Bohemia was run by Johann (Jan) Balzer (1736–1799). Initially he ran the workshop with his brothers Franz, Mathias and Gregor in the town of Lysá nad Labem (Lissa); later he relocated the workshop to Prague, where he ran it with his sons. He was awarded the title of Imperial-Royal Engraver, which granted legal protection to his works. Most of the workshop’s production consisted of engravings based on the works of major artists – including around two hundred pieces reproducing paintings by Norbert Grund.
The exhibition will include both Grund’s original paintings (borrowed from the Strahov Gallery and the Kooperativa Foundation) and Balzer’s engraved reproductions (from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava).

Komentované prohlídky / Guided tours
20.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
20.3.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Ing. Jan Štefan, CSc.
The exhibition will be guided by Ing. Jan Štefan, CSc.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném postmediálním prostředí. Objevuje se potřeba nové definice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a prudce se rozvíjejícími novými médii (film, video, nebo digitální fotografie). Výstava se zabývá právě zkoumáním obrazu a vymezením jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové reflexe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu. Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.
Searching for the boundaries of painting in a post-media environment
This joint project – involving teachers, graduates and students of the painting studios at Bratislava’s Academy of Fine Arts and Design and the Faculty of Fine Arts at the University of Ostrava – responds to frequently posed questions regarding the boundaries of painting in today’s post-media environment. There is a pressing need for a new defi nition of painting which would enable it to fi nd its own fi rm place amongthe diverse and rapidly developing new media (film, video, digital photography). The exhibition focuses on the ways in which art studios at Czech and Slovak universities explore painting and define the space it occupies. An integral part of the exhibition project will be a conference featuring Czech and Slovak art theoreticians, which will bring new insights and perspectives on fine art not only for art students, but also for informed members of the public with a serious interest in painting and contemporary art. The exhibition curators are Daniel Balabán, Ivan Csudai and Beata Jablonská..

Komentované prohlídky / Guided tours
6.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Prof. Daniel Balabán
The exhibition will be guided by Prof. Daniel Balabán

8.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Doc. František Kowolowski
The exhibition will be guided by Doc. František Kowolowski

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.
 

Josef Čapek ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
 

12. 1. — 4. 3. 2018 (Vernisáž11. 1. 2018, 17 h / Opening11. 1. 2018, 5 p. m.)
Dům umění
Opava, Pekařská 12 / The House of Art,Opava, Pekařská 12

První galerijní výstavou letošního roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka. Čapek byl zásadní osobností české meziválečné scény, která se, jak je známo, profilovala ve více uměleckých odvětvích. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přestoupil do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od jejího začátku až do počátku druhé světové války. Čapek dokázal syntetizovat kubismus do podoby jedinečného jazyka, který ve své době zaujal mnoho kritiků a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova sociální témata předchozí dekády proměnila. Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle stále častěji objevovalo téma vlastenectví a tíha okolností spjatých s přímým ohrožením vlasti. Josef Čapek byl v tomto ohledu ostražitý stejně jako jeho bratr Karel, ani on ve svých dílech neskrýval obavy. Proto byl roku 1939 internován v koncentračním táboře, kde roku 1945 zemřel. Galerie výtvarného umění v Ostravě představí v Opavě jeho práce z 20. a 30. let minulého století.

The fi rst gallery exhibition of this year in Opava’s House of Arts will be a presentation of works by Josef Čapek. Čapek was a major fi gure on the Czech scene between the world wars, and he was renowned for his artistic versatility. He was a co-founder of the Group of Fine Artists (Skupina výtvarných umělců), and he later joined another group, the Obstinates (Tvrdošíjní). To this day, Čapek’s painting remains a unique and personal statement of his vision of modern art from its beginnings to the outbreak of the Second World War. He was able to synthesize Cubism into a unique artistic idiom which captured the attention of many critics and collectors. In the 1930s, Čapek’s work shifted away from the social themes that had dominated it during the previous decade; especially around the mid-1930s he began to address the issue of patriotism, aware of the direct threat that Czechoslovakia faced at the time. Like his brother, the writer Karel, Josef Čapek did not hide these fears in his work – and so in 1939 the Nazis internet him in a concentration camp, where he died in 1945. The Gallery of Fine Arts in Ostrava is exhibiting a selection of Čapek’s works from the 1920s and 1930s in Opava. 

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO

Emil Filla
Kuřák, 1913
olej, plátno, 62,5 x 52cm

Dílo vybral Ondřej Horvath z Felix Atelieru v Ostravě


25. 1. – 25. 3. 2018 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

Přednáška Felix Atelieru – spojení uměleckých světů, módy, kultury a salónu
Středa 7. 3., v 17 h

Prezentace a přednáška s videoprojekcí Hairstylisty Ondřeje Horvatha z Felix Atelieru v Ostravě. Jak se dá propojit kadeřnický salón s uměním, divadlem, hudbou a kulturou? A je práce kadeřníka či lépe hairstylisty uměním? Přijďte se seznámit s činností a aktivitami nového kulturně založeného Felix Atelieru, který je umístěný v historické budově na Masarykově náměstí. Večerem Vás provede majitel vyhlášeného ostravského salonu Ondřej Horvath.
vstup volný


Emil Filla, Kuřák, 1913, olej, plátno, 62,5 x 52cm (foto: GVUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist