domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výzkum > Plastika ve veřejném prostoru Moravskoslezského kraje  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuostrava.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10-13, 13.30-18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART
Info Ostrava
 
    Plastika ve veřejném prostoru Moravskoslezského kraje    
   


Analýza současného stavu:

       Obvykle je na internetových stránkách a prezentačních publikacích uváděn jen úzký okruh soch, které mnohdy jsou velmi nepřesně zpracovány. Přitom se zde nachází díla významných umělců (L. Šaloun, L. Beneš), o kterých veřejnost prakticky neví a přitom je lidé denně, většinou nevšímavě, míjejí. Naším cílem je zvýšit povědomí o existenci těchto realizací také mezi odbornou veřejností. Pokud nejsou díla publikována, upadají v zapomnění. Základním výchozím materiálem jsou seznamy uměleckých děl, které jsou v majetku městských a obecních úřadů. Využitelné jsou také soupisy nebo jen zmínky o realizacích výtvarných umělců z katalogů a slovníků. Důležitým zdrojem jsou souborné publikace typu místních průvodců z nejrůznějších časových období.

Stručný popis projektu:
       Projekt bude dokumentovat umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru, se zaměřením na období 20. století a současnosti. Jedná se zpravidla o sochy a reliéfy na budovách a veřejných prostranstvích, ve školách, zdravotnických zařízeních a na hřbitovech. Dokumentační činnost bude v rozsahu překračujícím díla nacházející se in situ a bude také zahrnovat ta, která již zanikla, případně byla přesunuta na jiné místo. Vyžití dokumentů archivní povahy bude jeden z důležitých momentů celého projektu.
       Výsledky projektu budou průběžně publikovány na internetových stránkách Galerie výtvarného umění v Ostravě a ve výsledku mohou sloužit jako základní informační zdroj, případně jako rozcestník k dalším rozšiřujícím informacím a odkazům.
       Předpokládaný rozsah projektu v rámci svého zaměření na díla 20. století, lze odhadnout na více než 2000 zdokumentovaných artefaktů v celém Moravskoslezském kraji. V první fázi projektu, která bude vyčleněna rokem 2007, se zaměří na oblast Ostravy a obce s rozšířenou působností. Lze očekávat, že při ukončení této části bude prezentováno kolem 600 uměleckých děl, od téměř 200 autorů. V rámci badatelského průzkumu, chceme také prezentovat seznam děl, o nichž se objevují zmínky, jež vytvoří kostru dalšího dokumentačního úsilí.
       Velmi důležitým parametrem projektu bude interaktivní internetová prezentace, která bude volně přístupná. Členění stránek bude zejména podle lokalit a umělců. Nezbytnou součástí bude možnost vyhledávání na základě klíčových slov. Základní členění se bude větvit do několika rovin, zejména biografického hesla umělce, které umožní další posun a strukturaci, podle výstav, zastoupení ve sbírkách, zejména s důrazem na sbírku GVU v Ostravě atd. Základní premisou strukturace jednotlivých stránek je jejich provázanost.
       Popis díla bude obsahovat: fotografii, název, jméno autora, dataci, materiál, rozměr, lokalizace včetně GPS lokace (malé náhledové reprodukce bude možno zvětšit). Jméno autora bude propojeno na jeho vlastní stránku. Důležitým a moderním nástrojem je stanovení polohy díla na základě GPS lokace, což je užitečné zejména v případě funerální plastiky. Vyhledávání bude možné podle lokality – obvodu, jména tvůrce nebo podle názvu. V případě, že se jedná o realizace na historickém objektu, bude připojena reprodukce staré pohlednice či fotografie budovy umožňující srovnání původního a současného stavu.
       Rádi bychom se prostřednictvím internetových stránek obrátili také na uživatele s výzvou o případné poskytnutí dokumentace k těmto dílům, mimo jiné formou interaktivního formuláře, který bude administrován. Naší snahou bude dále oslovit muzea zřizována Moravskoslezským krajem a využít jejich odborného potenciálu. Podobná nabídka bude určena univerzitním pracovištím v Moravskoslezské kraji. Jednotliví přispěvatelé se automaticky stanou členy autorského týmu.
       Jsme si vědomi, že dokumentace vymezeného tématu přesahuje horizont kalendářního roku. Projekt má tedy potenciál pokračovat i v letech následujících. Zejména zpracování děl v menších obcích, bude podstatně náročnější. Zamýšlený výsledek, který přinese rok 2007, bude představovat natolik závazný pramen, že následné rozšiřující práce budou již v zájmu široké skupiny uživatelů. Dílčí výsledky budou formou nabídky spolupráce daleko širšímu okruhu dokumentátorů. Konečným výsledkem pak může být multimediální DVD nebo tištěná publikace. Za hlavní však považujeme vznik bohatě strukturované databáze výtvarného umění a umělců působících v Moravskoslezském kraji.

Očekávané přínosy:
Projekt se skládá z několika rovin, které svým prolnutím skýtají veliký rozvojový potenciál:
- nabídka metodické pomoci obcím a městům v identifikaci jejich majetku, případně    jeho ocenění a ochrany,
- dokumentační a historický rozměr, který rozvíjí mezioborovou spolupráci,
- edukační potenciál, který nabízí pedagogům v rámci svých činností, práci s dětmi    na mapování historie a současnosti svého okolí, uvědomění si sounáležitosti a    zodpovědnosti, případně otevření dalších možností hlubšího poznání jednotlivých    „příběhů“, které se jich bezprostředně dotýkají.

Spolupráce na projektu:
-
Moravskoslezský kraj
- Společnost pro současné umění – SCA
- Muzea zřizovaná Moravskoslezským krajem
- Univerzitní pracoviště – oddělení dějin umění Katedry české literatury, literární vědy    a dějin umění Ostravské univerzity
- Městské a obecní úřady
- Archivy
- Knihovny
- Dobrovolníci

Cílové skupiny:
- Občané Moravskoslezského kraje
- Města a obce Moravskoslezského kraje
- Odborná veřejnost
- Studenti

 
         

SCA-ART
 
 


copyright 2008 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved